HANDELSBETINGELSER – ERHVERV

HANDELSBETINGELSER FOR ERHVERV

1. Anvendelse
     1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Hay Hay Haylage’s, CVR-nummer 39430371,    (”Virksomheden”) salg og levering af produkter til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag
     2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

     2.2. Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

     2.3. Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruk tionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter
     3.1. Produkter. Produkterne som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4. Pris og betaling
     4.1. Pris. Prisen for produkterne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

     4.2. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkterne senest 8 hverdage efter bekræftelse af ordren, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling
     5.1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

     5.2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
     6.1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

     6.2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt: (I) Ordrenummer, (II) Varenummer, (III) Varebeskrivelse, (IV) Mængde, (V) Pris, (VI) Betalingsbetingelser, (VII) Leveringsdato, (VIII) Leveringsadresse, og (IX) Leveringsbetingelser.

     6.3. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

     6.4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Virksomhedens skriftlige accept.

     6.5. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering
     7.1. Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter med fragtmand, som aftales afhængigt af ordrens størrelse og destination. Virksomheden har risikoen for tab og skade under transport indtil produktet er leveret til kunden. Virksomheden forestår transportforsikring.

     7.2. Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

     7.3. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering
     8.1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

     8.2. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter senest 5 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti
     9.1. Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter er fri for væsentlige fejl og mangler i emballage og produkt i 4 måneder efter leveringen under optimale opbevaringsforhold.

     9.2. Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke (I) opbevaring, brug eller håndtering i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis. (II) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

     9.3. Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

     9.4. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for produktet under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for produktet under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

     9.5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (I) udskifte produktet til nye eller tilsvarende.

     9.6. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 20 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

     9.7 Opbevaring. Produkterne skal opbevares indenfor, så de ikke udsættes for sol, vand, rotter, mus, skarpe ting, høje temperaturforskelle osv. (Ellers vil vi på ingen måde yde erstatning, hvis der skulle opstå et problem)

10. Ansvar
     10.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

     10.2. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

     10.3. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

     10.4. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, pandemi, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Fortrolighed
     11.1. Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

     11.2. Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

     11.3. Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

12. Behandling af personhenførbare oplysninger
     12.1. Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden og evt. til fragtfirma.

     12.2. Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

     12.3. Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

     12.4. Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Hay Hay Haylage via mail eller telefon, oplysninger findes på hjemmesiden.

13. Gældende ret og værneting
     13.1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

     13.2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

14. paller
Der er pant på vores paller, så du får kr. 130,00 plus moms tilbage ved aflevering. Du kan aflevere dine paller til fragtfirmaet når du får ny levering eller aflevere pallerne direkte på vores adresse, Vejlbyvej 2 A – 5500 Middelfart.

14. Underskrift